Servisi

Pregled web stranica, aplikativnih rješenja i servisa Informacijskog sustava zaštite prirode

Georef

Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda koji sadrže opisnu informaciju o lokalitetu nalaza. Postojeću Georef aplikaciju Zavod je samostalno izradio te je bila namijenjena ograničenom broju korisnika. S obzirom na potrebu da Georef aplikacija postane samostalni zajednički GIS modul za sve komponente ISZP-a, početkom 2014. godine izrađena je nova GeoRef aplikacija, namijenjena većem...

Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

WMS/WFS – strane i invazivne strane vrste

Web portal o invazivnim stranim vrstama u Hrvatskoj pruža informacije o tome što su invazivne strane vrste, daje pregled nacionalnog i europskog zakonodavnog okvira o invazivnim stranim vrstama i preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu.

Jedan od važnijih ciljeva stranice je i pravovremeno obavještavanje javnosti o novim nalazima stranih vrsta u Republici Hrvatskoj i mjerama za njihovim učinkovitim upravljanjem.

Stranica sadrži i interaktivnu kartu s...

Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH

Karta staništa je prostorni prikaz rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske. Projekt izrade prve Karte staništa 2004. godine proveo je OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, za Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Ova Karta je prostorna baza podataka, razlučivosti mjerila 1: 100 000 te minimalne jedinice kartiranja 9 ha. Osim poligona koji opisuju površine pojedinih staništa, kartirana su i linijska staništa (...

Ekološka mreža Natura 2000

WMS/WFS - Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013), predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito...

Zaštićena područja RH

WMS/WFS Zaštićena područja RH

Državni zavod za zaštitu prirode je uspostavio te redovno održava bazu zaštićenih područja RH. Ova baza sadrži granice zaštićenih područja RH prema nacionalnim kategorijama zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture.

Adrese servisa:
WMS: https://services.bioportal.hr/wms
WFS...