Servisi

Pregled web stranica, aplikativnih rješenja i servisa Informacijskog sustava zaštite prirode

Georef

Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda koji sadrže opisnu informaciju o lokalitetu nalaza. Postojeću Georef aplikaciju Zavod je samostalno izradio te je bila namijenjena ograničenom broju korisnika. S obzirom na potrebu da Georef aplikacija postane samostalni zajednički GIS modul za sve komponente ISZP-a, početkom 2014. godine izrađena je nova GeoRef aplikacija, namijenjena većem...

Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

Internetska stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj izrađena je 2011. godine. Na ovoj su internetskoj stranici dostupne informacije o tome što su strane invazivne vrste, dan je pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu. Iako je uloga stranice prvenstveno informacijsko-edukativna, planira se da ona bude osnova sustava za pravovremeno uočavanje i brzo djelovanje na uklanjanju i kontroli daljnjeg širenja novo unesenih vrsta. Stranica nudi...

Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, današnje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, imenovalo je 2019. Radnu skupinu za procjenu veličine populacije vuka (Canis lupus) u Republici Hrvatskoj za razdoblje 1. lipnja 2018. do 1. lipnja 2019. godine. U radnu skupinu imenovano je 11 članova predstavnika sektora lovstva, zaštite prirode i stručnjaka koji se bave istraživanjem velikih zvijeri.
Uložen je znatan napor u prikupljanje i obradu pojedinačnih opažanja, a ukupno je obrađeno 681...

Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH

Karta staništa je prostorni prikaz rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske. Projekt izrade prve Karte staništa 2004. godine proveo je OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, za Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Ova Karta je prostorna baza podataka, razlučivosti mjerila 1: 100 000 te minimalne jedinice kartiranja 9 ha. Osim poligona koji opisuju površine pojedinih staništa, kartirana su i linijska staništa (...

Ekološka mreža Natura 2000

WMS/WFS - Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013), predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito...

Zaštićena područja RH

WMS/WFS Zaštićena područja RH

Državni zavod za zaštitu prirode je uspostavio te redovno održava bazu zaštićenih područja RH. Ova baza sadrži granice zaštićenih područja RH prema nacionalnim kategorijama zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture.

Adrese servisa:
WMS: http://services.bioportal.hr/wms
WFS...